Serial

SERIAL BATTLEFIELD 2


01º PCWW-V52K-YLXT-C2A9-M5FM

02º 7H77-KHNB-ATHZ-A766-4V47

03º 4A2J-79EL-WJXF-J6T2-9FRU

04º YPXF-GYZ7-5JJC-8WLZ-VGGL

05º F6GY-DPN4-6T4W-UUJM-DJ85

06º 2EYY-WPQW-YUXX-APK5-E7CX

07º N3ZR-8UC7-4286-QBK5-WK9N

08º CQHH-W57E-MWQW-WYCX-GLMQ

09º 8TM5-NEV4-ZQSH-V5KQ-EJ4Y

10º 2SVV-MNBP-FQHU-75UK-98PU

11º 53D5-VRFN-GY5B-E7NL-BZU8

12º WT6W-XPYF-ULQN-VDXN-TVM5

13º VFBK-3EEH-VXQW-DBQ7-BPQR

14º PALU-JQDY-A796-FL4L-P8NT

15º 9RC4-TYT8-5M9K-AJEZ-7AE6


SERIAL BATTLEFIELD 2142


01º U6F7-WMAU-I1I5-V8X7-1911

02º 0SWW-9T4W-FIGH-TING-4FUN

03º 92PX-YVTG-NW8Q-4KF4-RCF3

04º ZQ7F-PMAP-MHN9-QUBP-UVTG

05º JMDM-82TJ-4CQV-7ZAX-Z9KX

06º F63B-4NNH-BUC6-N68G-2V9S

07º V9HH-8QZF-U2WG-LSF2-5SBT

08º LS5V-XJQE-KWNL-JKU2-WJFV

09º HYAA-HTA8-QLVS-7679-XR8Q

10º ZC5V-9K7Y-4CAX-8Z9U-D9T3

11º WBEE-GQ52-S94E-TD9U-YD6D

12º H4V5-GTCW-VLYM-MPWH-M4MQ

13º STXF-4Z58-XKT8-L3VR-REZ5

14º PZLU-2LM8-C25U-G6B2-NZQT

15º EBTK-4QKU-VX5Z-9LLU-VV8M


SERIAL ARMIES OF EXIGO


01º 9EMV-ZVT9-5M9K-VJEZ-7AE6

02º ZS44-7FTH-WK75-68NT-LX9X

03º EBYQ-XAX4-4V8M-ZH6W-2YR2

04º U788-HXUD-6MMW-3KLY-ZYLJ

05º MXGQ-EQ6K-H6Q5-L442-WK2X

06º WVVM-H3DQ-A2VN-VWQ5-YSTP

07º TXPP-GMSU-9AEU-DLM6-6SFE

08º BU9H-7AQW-MYAT-2CTP-P8NX

09º U3B3-9BCK-K65K-RQKK-ESES

10º EFFX-ULSY-8R5M-XUG8-NMDQ

11º FUKT-3GHM-8294-EG3Q-Y5FJ

12º K9TB-2E7A-LZHE-2TNK-UFZY

13º HZ4L-24ZN-WCVA-YJXT-JPPU

14º HEY8-QCLW-GZMH-82D4-ACS2

15º ZLMM-2WGB-BLRX-H26Y-NLAC


SERIAL CATWOMAN


01º ZZWN-JEGS-BLRX-L26Y-NLAC

02º 93KB-7WRE-29X8-AYJW-2BX9

03º EMQ8-875X-V75C-H46E-V5XD

04º XYHZ-RQ3Q-UQX4-KPBQ-75UN

05º QKMV-4SKH-HTZF-QGZ4-APY7

06º VWS2-NVE9-JEAR-KNF4-JK2J

07º PX3B-2SVH-QFYU-3ENL-B2UU

08º WLDD-XD5M-WQ8H-DVHT-U7EH

09º ERLL-QXQW-BCGZ-W7R5-7USV

10º FUZ9-J6MJ-38RT-S58A-GAAF

11º YHDV-6SY5-PXLS-R5Y9-KKCZ

12º L9SS-9TMS-MRPD-S7SD-TDKW

13º N37F-3XPX-7FTS-R396-QLPX

14º 2V8Y-U6NM-FNUF-2MHY-VV55

15º DQUC-XVGF-4YEG-6PC5-XC63


SERIAL COMMAND & CONQUER GENERALS


01º 3684-7269870-6107959-4407

02º 9740-1403684-0616524-3245

03º 5577-1796736-6025735-5873

04º 1031-2489707-6577833-4439

05º 1792-4578723-6655606-0279

06º 4622-7384098-7634696-2208

07º 4644-3535117-9896496-5038

08º 3327-9400841-3516555-3634

09º 1946-8365384-8479212-4623

10º 1194-2548108-4710307-0560

11º 4565-0927875-8520057-4354

12º 2663-2879250-4168153-2863

13º 7655-6433314-8376808-6563

14º 2580-7764636-5991984-0365

15º 4253-9283313-1239419-5704


SERIAL COMMAND & CONQUER GENERALS : ZERO HOUR


01º D4H9-LDG4-4YEG-YPC5-XC63

02º 4S8Q-GQ2S-RG9H-EGUD-HF8F

03º JY5D-ZTJX-CWVF-APM8-N9A8

04º P89H-Z52J-A75T-ZVPR-LG5R

05º D96W-RZJ6-HTRW-QW5G-T5P4

06º ZH88-3REV-BNVZ-UTAN-R4QH

07º TFZH-7XAF-4J7V-XG4C-SHTY

08º L7UL-3WXU-QGLH-MCLX-9Z7P

09º BTEN-MMMJ-N5L8-2PM8-QU2C

10º BUQQ-8V84-LNEZ-N72T-6F6X

11º 3TJS-RJQM-8V3J-JED6-DPAK

12º ZQWE-S38D-BEJ9-NFEJ-HW97

13º XV2A-GUD3-HEB2-H3YU-SUMU

14º 84CL-6GFA-69WN-SPCG-5LFP

15º 5B7F-66T9-BLXT-EYNN-T9VT


SERIAL COMMAND & CONQUER RED ALERT 2


01º 023266-781627-094570-0442

02º 029054-677286-754808-9576

03º 026535-766351-154408-9329

04º 025080-324674-658847-5437

05º 027956-100843-216438-4466

06º 026177-137852-445758-6458

07º 024699-538712-810798-4202

08º 024849-402066-510149-0305

09º 025508-158173-919024-2125

10º 023671-322670-850067-6450

11º 030382-811367-218964-5227

12º 029359-010739-006039-0375

13º 023655-869460-141348-1739

14º 028300-681265-281243-5185

15º 029855-534817-527276-1344


SERIAL COMMAND & CONQUER 3 TIBERIUN WARS KAINE EDITION


01º X6YQ-5TXX-S2D1-34H2-1911

02º J28Q-2DY7-R7O1-W5M6-1911

03º KZUC-MNX5-B4T2-92Q1-1911

04º H8XP-UUGD-U0X3-A5S1-1911

05º DUEE-WEND-A5E3-H4G5-1911

06º N8A2-HCTE-R0I5-37K5-1911

07º G4VM-UWYB-N4F4-P4T1-1911

08º SEQ8-7DGM-R6Y7-M8K7-1911

09º S3XF-RLNV-P4O2-M6T5-1911

10º NPUC-TRLF-K8W7-75P0-1911

11º BWXX-UBQA-U2S5-V8F4-1911

12º VNHR-YTXQ-G0A3-M3O7-1911

13º KMDD-EZEC-G3X0-B3K0-1911

14º DJQ8-9UTV-F1B4-N2J2-1911

15º O9LL-8HKQ-U6L0-G0D3-1911


SERIAL FREEDOM FIGHTERS


01º 5DG8-MUT6-BLXT-AYNN-T9VT

02º PEWN-K3X3-GFHT-VTQP-7WHY

03º 9277-LRYY-R68N-LSHN-UNJJ

04º 5VPF-HQ3G-MDGL-THCT-TZDU

05º CV9Z-WBQD-DD3H-L988-54LH

06º ZCNW-SJ8V-W9NH-NBGJ-6D4G

07º 94A2-67L3-WCH7-WXRN-LDND

08º 4Z4C-7TRL-WLJ3-FXHV-YDNU

09º T3GY-TFQH-7JRU-VX3Z-QG5U

10º ZWA2-UG97-SRPV-CVMP-2TRK

11º PHTK-WM45-4Y9Z-DAEQ-9VVN

12º FLV5-ZTB7-EFW8-3PF8-EUZS

13º 2HE6-YJSP-LMR5-H3RT-ML27

14º U4UL-4DYF-PPTM-TZ5N-RRD5

15º G4JS-ZV5N-MDY5-ABEK-8EVU


SERIAL JAMES BOND 007 : NIGHTFIRE


01º 0298-5553481-7527276-2542

02º 0332-2909775-2250534-6655

03º 4467-4379713-9688476-1332

04º 6185-9653759-6906320-4587

05º 5900-1524419-2959307-0452

06º 7359-3579803-6046169-1222

07º 4328-5243716-3130618-5779

08º 5360-2691465-2376387-0546

09º 7347-9927522-6353927-4939

10º 0464-3911511-4322662-4307

11º 5747-7686684-9100142-1953

12º 4505-7156220-4928524-4682

13º 0110-5387649-6630593-2988

14º 3771-8715840-0950669-0142

15º 0965-4134648-2994696-3326


SERIAL MEDAL OF HONOR : ALLIED ASSAULT


01º 0965-4134648-2994696-9501

02º 0127-4940583-5476680-2229

03º 9797-9294713-3642557-6655

04º 9627-3578697-8714345-1030

05º 2064-4902741-5896979-2820

06º 3902-3236633-8805231-0653

07º 4674-6057960-0190971-8636

08º 3400-5642360-8552984-3763

09º 7067-0648283-3877806-0623

10º 3457-4948713-4545050-4168

11º 1374-9004890-9550640-3342

12º 1943-4671539-8384225-4105

13º 0549-5097794-5533060-3412

14º 7614-1691425-1622915-5555

15º 4498-1526101-4327770-7267


SERIAL MEDAL OF HONOR : SPEARHEAD


01º 4498-1526101-4327770-3525

02º 3947-8124055-9645172-3742

03º 3762-4922557-4788484-2019

04º 4008-2865188-6495181-0902

05º 1335-2680696-4120992-0712

06º 5855-7681451-2833394-1106

07º 4154-6654369-4107868-3514

08º 7752-8678114-5775600-2940

09º 0213-0003626-8119261-1832

10º 8017-7887241-8620282-2138

11º 8840-2615663-9914534-3710

12º 1655-8845243-1939565-2217

13º 1077-8182183-3449132-1722

14º 4243-3232263-6961967-5140

15º 5907-4640312-4595400-4529


SERIAL MEDAL OF HONOR : PACIFIC ASSAULT


01º GSVD-J75J-MDY5-RBEK-8EVU

02º 2HW6-3DSM-8BG6-59XG-HXL9

03º WA77-ZHLT-UN6E-2SZW-W3KR

04º TRJJ-HAAH-ADEV-5CSE-AU8F

05º 6CTK-R5BX-GPFG-PWHG-TM65

06º 6FTK-RWLJ-8YDQ-FGBY-2BFN

07º SDE6-CCHT-M4LP-5AFJ-58WA

08º 9K7P-36K2-LADZ-NUR7-W5XG

09º E8SS-HGGW-8QL8-Y4QK-JK7K

10º 4GA2-NGYT-H7TB-84C8-BDLB

11º LCY8-EA3L-42M2-QT35-TL9Y

12º APD5-3MD5-CC99-6LZ3-KE8A

13º 4M33-33Y8-2D7S-CD4T-D3ER

14º Z4J2-833T-WNZL-BHBS-73L5

15º V8XF-YN3F-MY94-333N-M2HC


SERIAL SIM CITY 4


01º DNYY-M7CV-S5GV-S5LQ

02º Z43X-FYTH-8A3B-DEUB

03º DABD-BPD8-KDSL-NCMK

04º EVYP-WNQ2-9K8X-7M5M

05º U46W-D8L9-9TXR-DBJ8

06º R7R3-JENR-D9WH-HFC5

07º P8S5-HMXM-3MWQ-T9BT

08º DTHX-PNK3-BS8T-VBVW

09º QKE7-LMC8-VDZD-335F

10º 3AF4-77V8-MJTE-UBMR

11º GB6X-5CYU-DY5B-845D

12º J59M-PGN2-L9T3-Z4LM

13º QGZD-XVM2-FYNA-T3AK

14º EEHD-VLDQ-ZNUF-M7L8

15º LDLV-M2JA-LKFW-TVBR


SERIAL THE LORD OF THE RINGS : THE RETURN OF THE KING


01º VSKT-523D-MY94-W33N-M2HC

02º PT5V-TXV8-GKXG-3JT3-MHPZ

03º YH88-PDVQ-B36A-Y8ZD-M56Y

04º BWN6-DGJB-P879-4JPS-7K7G

05º SS5V-XFVJ-3GSP-T45U-LWT5

06º QCR9-3TU2-BUQ9-BT4Z-GX8T

07º 7DXF-M65U-QF8G-5K7Y-25NB

08º YKE6-LRKP-QYHL-6S87-2VMZ

09º HS2J-UAPW-HGYT-XMQE-STRF

10º AERH-9CMT-FX6X-7PMN-JLUG

11º TGGG-PAGD-WXC6-S23J-YQR7

12º URMD-DFJR-V8MM-MD9X-GG7J

13º DC9H-4JN2-WB6Z-EVFR-5PJW

14º CQN6-XATX-QRW6-YRCX-PAFQ

15º 33GQ-JERE-2SBR-JZZB-YRNL


SERIAL THE LORD OF THE RINGS : THE BATTLE FOR MIDDLE-EARTH


01º 3S5V-9PRW-2SBR-FZZB-YRNL

02º D8Q8-8LTG-PUDE-HTLX-AGSP

03º 3A2J-WD8P-GZ2L-BD7S-FKLR

04º WLCL-73Z3-RWN9-7FAW-4XSP

05º 57UC-MUXZ-LSBW-8XYT-ZQ8E

06º FQL4-3F3G-L7AW-XM7X-U94Y

07º HY3K-6NZB-PF98-2NWW-Z2MA

08º G88Y-XJZP-LRUE-7R3K-F4QE

09º 7PJA-SCSW-UPE7-AN9W-64NF

10º 63XF-W2HF-F559-BX8Y-CQMF

11º 2JBB-X5KJ-KBEJ-X8H6-9DB2

12º UHBT-RRXX-DJAQ-4VMB-WN7M

13º RNKT-XKF3-S5BQ-Q9VT-498J

14º EY7X-BGZS-6AMU-N449-UBRB

15º HEV5-G2VT-KGAT-9V7B-AQTY


SERIAL THE LORD OF THE RINGS : THE BATTLE FOR MIDDLE-EARTH 2


01º 8RDD-P4LY-2V8G-E6NV-9B5Y

02º EJUC-WRKJ-VX5Z-ALLU-VV8M

03º J7TT-9V23-AMUY-KSDV-3WRE

04º G4WE-ACPA-8K9L-AWJD-5N5W

05º JKA2-SSC8-E7DS-ABW5-ZA6U

06º ARRR-YPWB-QTDJ-C35J-VHAP

07º QYJA-79CX-VJCZ-U7NF-3VTG

08º K5YY-DKGQ-RHX4-SMM9-3YSA

09º JLEN-7PUK-8P4Z-5A2E-XV3U

10º 4X99-GH7A-R2YA-WBL7-RLSN

11º AF7X-NXX8-WSDF-Q8EU-3C4K

12º Q6D5-E927-6ZEP-EUXF-2GZE

13º S3GY-Z5HX-BD6M-67ZL-3LSE

14º FSZR-EHYP-V97R-RLYE-YA27

15º XXTB-PRFF-7MU2-Q8YF-GFSH


SERIAL THE SIMS


01º 590746-403124-595400-2937

02º 778499-726254-595142-4852

03º 212258-847488-749644-7270

04º 097262-781864-746763-2757

05º 204469-896598-973126-7778

06º 936226-530990-663444-3908

07º 644303-924043-839908-5216

08º 973755-199205-569641-3982

09º 603399-226879-519428-3030

10º 047799-687787-774016-1447

11º 242359-754757-087067-7664

12º 574277-370088-969660-6478

13º 152847-918448-270602-0603

14º 192631-395334-530590-1705

15º 773805-111794-660929-4076